Canisterapie (canis - latinsky pes, terapie - z řečtiny výraz pro léčbu)
15.03.2011
...převážně neléčí, ale usnadňuje žít postiženým a zlepšuje psychiku.

O psu se říká, že je léčitelem lidské duše. Canisterapie to dokazuje a při odborném výkonu má canisterapie mnohem širší využití. Pomáhá nenásilnou a zajímavou formou rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. Vytváří vztah mezi člověkem a psem, kde je pes silným motivačním prvkem.

Na co se zaměřuje Cantes o.s. a canisterapie jako taková:

. rozvoj jemné a hrubé motoriky

. citová vazba

. verbální i neverbální komunikaci

. pocit bezpečí

. utlumování obavy ze psa

. utlumování hyperaktivity a agrese

. posilování psychiky

. zapomínání na nepříjemné chvíle např. v nemocnici a ústup stýskání

. obnovování hmatových vjemů

. uvolňování spastických křečí

. často "jen" radost a dobrá nálada

. psychická vyrovnanost po těžkých úrazech a nemocech

. při rehabilitaci

. ve školách i ÚSP s mentálně postiženými se zábavnou formou učí barvy, jednoduché počty i vyslovovat slabiky a číst. Zde je pes jako motivační prvek, který "kontroluje" výkony a úkoly. Často dokáže klient výkon, který by nikdy neudělal.

Někdy však klient, který by měl chodit z rehabilitačních důvodů, tuto činnost odmítá a pokud je donucen, není jeho chůze uvolněná. Při chůzi se psem za podpory zdravotníka je motivován a chůze lepší. Také pokud klient použije chodítka, aby se dostal ke vzdálenému psovi na chodbě a mohl se pomazlit, dát pamlsek, je výkon uvolněný.


. polohování

Na přelomu století začíná určitá forma canisterapie v ČR jako jediná na světě. Tento výkon se nazývá "polohování". Přenos energie - tepla ze psa na člověka. Převážně se využívá u těžce postižených s kombinovanými vadami. V menší míře pouze na určité části těla. Tato metoda neléčí, ale usnadňuje žít s postižením. Většinou se používá u dětí s těžkým kombinovaným postižením z důvodu nižší váhy proti dospělým. U dospělých lze využít psa k bočnímu přikládáni, nebo pes lehá na klienta.

Z naší praxe: na místo, kde se canisterapie vykonává (vybrané místo v ústavu, škole a jiných zařízení) je přiváženo dítě v ortopedické sedačce. Následek postižení je i spastický stav. Ručičky sevřené v pěsti, křeče které se objevují i ve tváři. Z očí je často vidět jen bělmo. Celé tělo je napnuto, nohy natažené. Zde nepomohou žádné lékařské zákroky, ani léčba. Na připraveném místě se provede měření tělesné teploty na několika místech tělíčka dítěte (je to novinka v canisterapii zavedená ve skupině CANTES Polička) a je to jediný hmatatelný důkaz přenosu energie ze psa na člověka. Chodidla a pěstičky 24-25°C, podkolenní jamky kolem 30°C a hlava 36°C. Je připraven relaxační pytel, přikrývka a v poslední době i plátěné pytlíky s ohřátou soli a také canisterapeutický pes.


Odborné pracovnice svléknou dítě do plen a položí jej na psa. Nohy se opírají kolenními jamkami o hřbet psa. Dítě má záda podložené relaxačním vakem tak, že po prvním fázi uvolnění polosedí a pěstičky je možno přiložit na srst psa. Dítě je přikryto dekou. Působením energie psa na dítě se uvolňují nejdříve nohy, které se ohnou a opřou o bok psa. Nyní se využívá plátěných pytlíků se solí a přikládají se na chodidla. To zvyšuje účinek přenosu tepla. Následuje uvolňování v obličeji a uvolnění okohybných svalů. Ve tváři se ukazuje úsměv i smích s hrdelním brumlání. Jako poslední se uvolňují spastická sevření dlaní a ruce přejímají teplo celými dlaněmi.

Je to nádherný pocit pozorovat změny vyvolané canisterapií. Dítě se uvolňuje, je vidět veselí v rozzářených očkách i broukání. Po 30 minutách polohování se provede další měření. Chodidla 31°C, podkolenní jamky až 37,2°C, ručičky 36,9°C a hlavička 36,4°C. Zlepšení prokrvování, uvolnění spastických stavů a dobrá nálada. Naměřené teploty nejsou vždy stejné. Nyní se měří teplota i po několika hodinách. Pokles je malý, ale stále klesá. I když canisterapie probíhá dopoledne, tak dobrá nálada - pohoda vydrží dítěti celý den. Pes neléčí, ale usnadňuje i když na krátké časové úseky, zlepšit život takto postižených dětí.

Využití canisterapie:

Canisterapie je vlastně pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu klienta. Je vhodnou součástí pro zlepšení následujících postižení:

mentálního
- udržení delší pozornosti
- pes není hračka, má své potřeby v oblasti péče a aby ho měl někdo rád
- je mu jedno, jak kdo vypadá, chová se ke všem stejně
- může se použít k nácviku sebeobsluhy klienta
- je nápomocen při rehabilitačním cvičení (nácvik a rozvoj hrubé i jemné motoriky, uvolňování spasmů)
- hrou se rozvíjí motorická činnost
- podporuje a rozvíjí fantazii (malování, modelování)
- podporuje komunikativnost a sbližování s okolím
- rozvoj slovní zásoby a nácvik správné výslovnosti v logopedii
- pocit ochrany a jistoty
- možnost relaxace po hře nebo cvičení
- respektování potřeb psa (odpočinek, spánek, krmení)
- zvyšování sebejistoty (účast na různých soutěžích)

tělesného
- důvěrník, kamarád a společník
- motivace k rehabilitaci
- zdroj obohacení a zpestření života
- zdroj ke zlepšování komunikace s okolím
- menší závislost na pomoci jiných
- zvýšení pocitu bezpečí
- při starosti o zvíře odvedení pozornosti od vlastních potíží
- prolamování barier osamělosti

smyslového
a) nevidomí
- větší nezávislost na okolí - varování před překážkami
- pocit bezpečí v davu
- kamarád a společník - lepší komunikace s okolím - u dětí lepší zjištění, že není jen jeden typ psa (rozdílnost v rasách, srsti, velikosti, apod.)
- zvýšení sebevědomí - zabránění pocitu neužitečnosti (péče o psa)
- snížení strachu a stresu i v neznámém prostředí
b) neslyšící
- zvyšování nezávislosti
- zvyšování soběstačnosti a sebedůvěry
c) s poškozením čichu
- úloha praktického pomocníka (upozorní na únik plynu nebo zápach kouře apod.)
- zvýšení pocitu bezpečí
- společník a kamarád
d) s poškozením hlasu
- kamarád (rozumí pokynům vyjádřeným gestikulací nebo gestikulací spojenou s určitým zvukovým signálem
- zlepšení komunikace s okolím

autismus
- plní roli prostředníka mezi lidmi a okolním světem
- přispívá k jeho duševní rovnováze
- snižuje pocit osamění
- poskytuje potřebnou lásku v době, kdy chtějí oni
- potěšení z dotyku se zvířetem
- lze dosáhnout zmírnění projevů autismu

epilepsie
- kamarád a společník
- využití při rehabilitačním cvičení
- pomocník při hrách
- uklidňující faktur (snížení počtu záchvatů)
- pocit bezpečí, svobody a volnosti
- někteří ze psů poznají blížící se záchvat a varují

logopedii
- nácvik správné výslovnosti
- rozšiřování slovní zásoby
- usměrňování rychlosti řeči

u psychologických a psychiatrických onemocnění
- zlepšování komunikace mezi pacienty a ošetřujícím personálem
- pes je objektem péče a tím odvrací pozornost od pacientových psychických potíží
- resocializace pacienta
- snižování pasivity, apatie a otupěn
- pomocná léčba při drogových závislostech
- pomocná léčba u týraných a zneužívaných dětí

v geriatrii
- u lidí žijících doma - přebírání zodpovědnosti za péči o psa (zvyšování sebevědomí - pocit užitečnosti)
- pes dává určitou jistotu ve vztahu k pánovi
- denní rytmus (krmení, procházky apod.)
- společník vždy ochotný k mazlení, hraní, nahrazuje chybějící fyzický kontakt mezi lidmi
- zvyšuje pocit bezpečí
- zmírňuje pocit osamění, žal a bolest při ztrátě životního partnera
- lepší komunikace a navazování kontaktu s okolím
- je zde někdo, pro koho stojí za to žít
- u lidí v domovech důchodců
- pozitivní vliv na vyrovnání se s osamělostí
- vyburcování z nostalgie a deprese
- umožňuje nahradit nedostatek fyzického kontaktu a potřebu něhy a příchylnosti
- pes nerozlišuje podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot – ke všem je vztah stejný
- zlepšuje komunikaci mezi ostatními klienty i s ošetřujícím personálem
- je podnětem k rehabilitaci, fyzioterapii, logopedii, k nácviku jemné i hrubé motoriky
- pes má pozitivní vliv na zklidnění klientů a tím na omezování užívání antidepresiv, sedativ a hypnotik

Toto je jen výčet dosud uplatňovaných oblastí, kde je možno psa – canisterapeuta použít. Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí následují specifika podle závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti.

Zejména pro staré lidi možnost o někoho se starat, chodit na procházky a potkávat se s lidmi, má velký zdravotní význam. Udržuje psychiku lidí v čilosti. A dobrá psychika má pozitivní vliv na imunitní systém a je prevencí řady onemocnění. Pro osamocené lidi je pes dobrým kamarádem a zároveň může napomoci při hledání přátel či životních partnerů.